Historia

Świadomość głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, zgodnie z nakazem misyjnym Chrystusa (por. Mk. 16,15; Mt. 38,19), towarzyszyła Kościołowi od początku i zawsze prowadziła bardziej do czynnego rozpowszechniania Ewangelii w świecie i nawracania coraz to nowych narodów niż do teoretycznego zgłębienia zagadnienia misji. Już pod koniec II wieku św. Ireneusz stwierdził optymistycznie, że Kościół jest rozsiany po całym świecie aż po krańce ziemi.

Począwszy od XVI wieku na skutek wielkich odkryć geograficznych, przesunęły się daleko owe "krańce ziemi" do których trzeba dotrzeć, aby głosić Ewangelię i świadczyć o Chrystusie, zgodnie z Jego nakazem. Krzyż z kościoła świętego DamianaJeśli ten zryw uznamy za początek epoki misji nowożytnych, to trzeba równocześnie stwierdzić, że w sposób nieunikniony rozwijały się one razem z wielką ekspansją kolonizacyjną Europy - lub przynajmniej obok niej - co wiązało się z przemocą nie tylko polityczną, lecz również kulturową wobec nowych narodów.

Wiek XIX i początek XX były okresem wzmożonej działalności Kościoła katolickiego, czego przejawem stał się niezwykły entuzjazm w chrystianizacji całego świata, powstanie nowych zgromadzeń i instytutów misyjnych, włączenie się do wspólnoty misyjnej szerokiego kręgu wiernych świeckich oraz rozwój misjologii, najpierw protestanckiej, a potem katolickiej. Można mówić o ruchu misyjnym o zasięgu światowym.

Już na Soborze Watykańskim II dostrzeżono trudności powiązania natury misyjnej Kościoła z pojęciem terytoriów misyjnych, będących przedmiotem troski "Kościoła misjonującego". Podział na Kościoły, który daje (Europa) i Kościoły które otrzymują nie odpowiada teologicznej rzeczywistości. Każdy Kościół będąc z natury misyjnym winien podejmować dzieło głoszenia Ewangelii i w tym dziele z innymi Kościołami współpracować. Era misji "jednostronnych" należy do przeszłości. Dominacja ekonomiczna Europy i całej półkuli północnej naszego globu nie może się utożsamiać z monopolem misji, tym bardziej że wiele Kościołów na Starym Kontynencie potrzebuje właśnie reewangelizacji i wiele dóbr duchowych może otrzymać od tych wspólnot, które są nowym dziełem nieustannie trwającego Zesłania Ducha Świętego w Kościele.
Jeśli każdy Kościół partykularny, nawet na tzw. terytoriach misyjnych, ma podejmować dzieło ewangelizacji, tym bardziej nie mogą się czuć zwolnione od tego obowiązku Kościoły dawnej fundacji. Od młodych Kościołów płynie do nich wezwanie o nową gorliwość misyjną.

Św. Franciszek odkrył w Ewangelii wymiar misyjny swego Zakonu. Jako pierwszy wśród zakonodawców ujął prawnie w swojej Regule zadanie misyjne wśród niechrześcijan. Obowiązek głoszenia Ewangelii niechrześcijanom od samego początku istnienia Zakonu stał się istotnym elementem w służbie Kościołowi.
W pismach św. Franciszka bardzo często spotykamy się z terminem "niewierzący" w sensie poganin, nie spotykamy się z terminem "misje" czy "misjonarz", wynika to z faktu iż termin "misje", "misjonarz" pojawił się w Kościele dopiero w XVI wieku.
Tau   Idea misji w Franciszku była mocno zakotwiczona. Słowa Chrystusa usłyszane w małym kościółku Matki Bożej Anielskiej tzw. Porcjunkuli: "Idźcie na cały świat..." zaległy głęboko w sercu Biedaczyny. Pragnął za wszelką cenę oddać życie za wiarę na misjach. Śledząc chronologię życia Franciszka doszukujemy się trzykrotnej próby wyjazdu na misje. Czasy w których przyszło żyć świętemu z Asyżu były bardzo gorące w tym znaczeniu, że Kościół katolicki - Rzym walczył i to zbrojnie o przetrwanie wiary chrześcijańskiej na terenie Palestyny, Ziemi świętej. Z Europy ruszały wyprawy krzyżowe, jedna za drugą. Przemoc i siła nie przemiawiały jednak do Biedaczyny, dlatego próbuje rozwiązać problem na drodze pokojowej. W roku 1219 udaje mu się dotrzeć do Ziemi świętej do samego sułtana Egiptu, był nim wówczas Melek-el-Kamel, znany ze swej łagodności. Od tego czasu datuje się obecność franciszkanów na ziemi palestyńskiej jako kustoszy miejsc świętych, uświęconych obecnością Jezusa Chrystusa.
W roku 1220 pierwsi nasi bracia przelali krew dla Chrystusa, ponieśli śmierć męczeńską w Maroku.

 Idea "Pokoju i Dobra" w duchu naszego zakonodawcy św. Franciszka głoszona jest całemu światu na wszystkich kontynentach. Jako Zakon staramy się realizować podstawowe zadanie Kościoła - MISJE.