Wydarzenia 02 marca 2018
Wielkopostne rekolekcje w Smoleńsku

Pokój i dobro!
W dniach 2-4 marca w naszej parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP we Smoleńsku (Rosja) odbyły się wielkopostne rekolekcje. Rekolekcje prowadził z miejscowej wspólnoty o. Kanizy Kąkol.  Główny temat rekolekcji ,,Droga do nieba”. W oparciu o słowa z Ewangelii św. Jana: "Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14,6)".

Rekolekcje rozpoczęły się hymnem do Ducha Świętego. W czasie rekolecji była droga krzyżowa, różaniec oraz koronka do Miłosierdzia Bożego. Ponadto okazja do spowiedzi świętej. Nauki były głoszone w ramach kazania. W czasie Mszy św. Rekolekcje zakończyły się w niedzielę: Aktem zawierzenia Matce Bożej całej parafii, rodzin parafii i Rosji. Bogu niech będą dzięki za ten święty czas wzrastania w wierze. Niech ten wspólny czas konkretnego chodzenia ścieżkami wiary i wsłuchiwania się w moc Słowa Bożego przyniesie dobre owoce w naszym życiu.

Wdzięczni każdemu za dar serca, dar modlitwy, sympatykom i dobrodziejom misji franciszkańskich życzymy Bożego błogosławieństwa. Także owocnego przeżywania świętego czasu pokuty i nawrócenia.
Z darem modlitwy +

Z franciszkańskim pozdrowieniem
Wspólnota ze Smoleńska


Мир и добро!
В период с 2 по 4 марта 2018 года в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске прошли Великопостные духовные упражнения. Духовные науки вел викарий местной общины о. Kанизий Конкол. Главная тема наук: «Дорога в рай».

Основой и центральной осью реколлекций стали слова из Евангелия от Святого Иоанна: «Иисус сказал ему: я есмь путь и истина и жизнь (Ин 14,6)». Реколлекции начались гимном к Святому Духу. Для более доступного, образного восприятия в реколлекции были включены также короткие фильмы, позволяющие еще раз понять, что к спасению есть только один путь – через Иисуса, через Его церковь и другой альтернативы спасения нет. Во время  духовных упражнений был также Крестный путь, чтение  Розария и Венчика Божьему Милосердию. В конце каждого дня Духовных наук  была возможность приступить к Святой Исповеди. Науки проводились в рамках проповеди, во время Святой Мессы.

Трехдневные Духовные науки завершились в воскресенье: Актом посвящения  Пресвятой Богородице прихода, семей прихода и всей России.
Восславим Бога за это святое время возрастания в вере. Пусть это время совместного восхождения вверх по тропам веры,  вслушивания и проникновения в силу Слова Божьего, принесет добрые плоды в нашей жизни.

С францисканским приветствием
Братья Смоленск